مزایای نمایندگی

تسهیالت و مزایای نمایندگی مجاز خدمات پس از فروش شرکت آسان سرویس:

  • پایه ریزی همکاری بلندمدت جهت سرمایه گذاری نماینده در امر خدمات (درآمدزایی و برخورداری از یک کسب و کار مناسب مرتبط با محصوالت جانبی،رم و فلش،صوتی وتصویری و ... در زمان گارانتی محصوالت و پس از آن)

  • بهره مندی از امتیاز معرفی شدن نمایندگان توسط شرکت آسان سرویس در سیستم تبلیغات به مشتریان

  • درج مشخصات و اطالعات نماینده بر روی سایت آسان سرویس

  • استفاده از شرایط اعتباری جهت تامین قطعات مورد نیاز با توجه به رتبه نمایندگی

  • پشتیبانی فنی و آموزش تکنسین و کارشناس نمایندگان خدمات پس از فروش در صورت لزوم

با نصب برنامه تحت وب آسان سرویس سریع تر به پنل کاربری خود دسترسی داشته باشید!